Mezinárodní nezisková organizace podporující kulturu a sport

je založená za účelem:

 • sdružování dětí, mládeže, dospělých a subjektů se zájmem o českou kulturu, umění a sport
 • poskytování systematického a kvalitního vzdělávání a výchovy především pro děti a mládež
 • rozvoj kulturního dialogu a podpora aktivní prezentace České republiky ve všech oblastech kultury, umění a sportu, propojení kulturních tradic ČR se současnými uměleckými směry
 • výměnné mezinárodní akce (festivaly, soutěže...)
 • posilování dobrého jména a pozitivního obrazu ČR především v zahraničí
 • podpora talentu u dětí a mládeže - práce s dětmi v jejich volném čase, pořádání a zajišťování skupinových akcí, jako jsou skupinová setkání a mezinárodní setkávání v rámci festivalů
 • podpora volnočasových a sportovních aktivit, péče o zdraví dětí a mládeže
 • práce s programy zdravého životního stylu

V souladu s účelem a zájmy spolku jsou rozvíjeny různé formy činnosti k uspokojení a naplňování společných zájmů, a to zejména následujícími prostředky:

 • realizace projektů a pořádání akcí v oblasti zajišťování a realizace mezinárodních festivalů, volnočasových sportovních aktivit, vzdělávacích kurzů, výstav, koncertů atd. v rámci podpory zdravého životního stylu pro děti, mládež i dospělé
 • spolupráce s dalšími fyzickými a právnickými osobami v oblasti kultury, umění a sportu na národní a mezinárodní úrovni, zajišťování výuky s externími odborníky pro jednotlivce i týmy
 • práce s dětmi a mládeží, zejména výchovná činnost a organizování aktivit zaměřených na péči o zdraví
 • propagace aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti

1) Vedle hlavní činnosti může organizace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

2) Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností spolek použije především k podpoře hlavních činností dle čl. 3 těchto stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3) Za tímto účelem bude spolek shromažďovat finanční prostředky pro vytvoření zázemí ke své činnosti, pro zajištění prostor, kde by bylo možno tuto činnost provozovat, pro zařízení prostor a zajištění jejich provozu.